SEMAP.nl


Janssen-Cilag bv
dr. H.J.J. van Oers en drs. D.J. Zweers, arts
Postbus 90240
5000 LT Tilburg

Op 17-03-2009 heeft uw firma kenbaar gemaakt dat de registratie van penfluridol (Semap®) wordt doorgehaald. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de productie niet meer voldoet aan de huidige normen en richtlijnen en daarom niet kan worden voortgezet. Op het NVVP Voorjaarscongres 2009 in Groningen hebben uw woordvoerders ons niet kunnen overtuigen dat zij alles in het werk hebben gesteld om Semap® te redden voor de behandeling van schizofreniepatiënten. Niet alleen is er een deel van de patiënten die kwetsbaar zijn voor psychose dat op Semap® stabiel functioneert, ook wordt het middel in de strategie in de sociale psychiatrie met regelmaat ingezet om tot een begin van een werkrelatie te komen. Zodra een werkrelatie is gevestigd, kunnen ook alternatieven aan bod komen. Mede daarom is in de sociale psychiatrie Semap® een begrip. Hoewel het waarschijnlijk is dat het bij Janssen-Cilag al enkele jaren bekend is dat Semap® aan vernieuwde productie-eisen moest gaan voldoen, is dit destijds niet bekend gemaakt aan Nederlandse artsen en psychiaters. Er is geen plan gepresenteerd om onderzoek op te zetten en te investeren in de productie van vernieuwde Semap®.

Wij zijn van mening dat:
1. Artsen en psychiaters opvallend laat zijn ingelicht over de doorhaling van de registratie en de argumenten hiervoor, met als gevolg dat behandelaren en patiënten nu met de rug tegen de muur staan, vooral omdat er geen gelijkwaardig alternatief is in ambulante en transmurale behandelsettings.

2. Het ethisch onaanvaardbaar is dat er sinds 17-03-2009 "ineens" nog slechts Semap® beschikbaar is zolang de voorraad strekt. Een belangrijk deel van de doelgroep dat dit medicament gebruikt, zal niet bereid zijn om op intramusculaire depot-injecties of dagelijke orale medicatie over te stappen. Het risico dat psychotische symptomen met alle gevaren vandien terugkeren, is dan groot. Dit komt neer op het schaden van de patiënt en strookt niet met wellicht het belangrijkste ethische principe in de geneeskunde: "Primum non nocere". De door u geboden motieven om de productie van Semap® te beëindigen zijn inhoudelijk niet te beoordelen, maar zijn vanuit het oogpunt van zorgverstrekking inferieur aan de belangen in handelen in de sociale psychiatrie.

3. Het door uw woordvoerders op het congres kenbaar gemaakte standpunt dat de doorhaling van Semap® met name het gevolg is van veranderde regelgeving rondom geneesmiddelenproductie in de Europese Unie, verdient nadere toelichting.

4. Janssen-Cilag volledige openheid moet verschaffen over het reilen en zeilen rondom Semap® de afgelopen 5 jaar en een fonds moet oprichten om Semap®, zo nodig in vernieuwde versie, te behouden.

Wij zullen onze collega's vragen het bovenstaande voor akkoord te tekenen op onze website www.semap.nl en wensen met u, en zo mogelijk met andere partijen als patiëntengroeperingen en zorgverzekeraars, in gesprek te komen over een toekomst van Semap®.

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat Janssen-Cilag door bovengenoemde gang van zaken, met hierbij het standpunt de productie niet voort te zullen zetten en niet in onderzoek naar nieuwe productiemethoden te zullen investeren, de indruk kan wekken vooral uit financiële motieven te handelen, wat ernstige imagoschade met zich kan meebrengen.


drs. Valentijn Holländer, psychiater in opleiding
Altrecht - SPBU FACT transmurale psychosebehandeling, Utrecht

drs. Esther Spuijbroek, sociaal geriater / psychiater in opleiding
Altrecht - Acute Psychiatrie, Utrecht

dr. Arjan Braam, psychiater
Altrecht - Acute Psychiatrie, Crisisdient, Utrecht

dr. Lieuwe de Haan, psychiater
AMC - ZP Psychotische Stoornissen Adolescenten, Amsterdam

prof. dr. Niels Mulder, psychiater
Bavo Europoort - OGGZ / Erasmus MC, Rotterdam


Klik hieronder om de ondertekeningen te zien:
http://www.ipetitions.com/petition/semap/signaturesTerug naar hoofdpagina